Praktyczne aspekty zarządzania jednostką ochrony zdrowia, edycja jesienna


Podsumowanie

Jesienna edycja konferencji „Praktyczne aspekty zarządzania jednostką ochrony zdrowia” odbyła się w dn. 23-24 listopada 2023 r. w Cedzynie. Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki współpracy redakcji „OPM” i Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej. Stworzyło ono okazję do zdobycia kompleksowej wiedzy z zakresu skutecznego podejmowania decyzji we wszystkich aspektach zarządzania placówkami ochrony zdrowia.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyską Izbę Lekarską, Świętokrzyską Izbę Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.

ZDROWA PRZYSZŁOŚĆ

Strategiczne kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia omówiła Iwona Mazur, prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ. Jak zaznaczyła, kluczowym narzędziem poprawy przyjazności systemu jest rozwój narzędzi teleinformatycznych, wspierających proces nawigowania pacjenta oraz wymiany informacji. Ponadto, jako priorytet polityki zdrowotnej wyznaczyła rozwój i modernizację infrastruktury systemu ochrony zdrowia oraz wymianę i rozwój aparatury medycznej zgodny ze zmieniającymi się potrzebami zdrowotnymi społeczeństwa. Prelegentka poruszyła także temat opieki koordynowanej, optymalizacji piramidy świadczeń oraz znaczenia prawidłowej współpracy pomiędzy systemem ochrony zdrowia a opieką społeczną.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ

Sytuację finansową podmiotów leczniczych w latach 2021-2023 przybliżyła Dorota Gołąb-Bełtowicz, specjalistka ds. ochrony zdrowia. Na podstawie zebranych danych prelegentka omówiła wyniki finansowe podmiotów, ocenę ich potencjału spłaty zobowiązań oraz zobowiązania ogółem według poziomów zabezpieczenia. Z przedstawionej analizy nasunęły się następujące wnioski: wyniki finansowe wykazują tendencję pogorszania się, płynność podmiotów jest na poziomie uniemożliwiającym prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej generując dodatkowe koszty odsetek, ustawodawca ma tendencję do wprowadzania przepisów podnoszących koszty podmiotów bez szczegółowej oceny skutków finansowych a w konsekwencji bez zabezpieczenia adekwatnych środków, brak postępu w procesie taryfikacji świadczeń utrzymuje niedoszacowanie świadczeń zdrowotnych i wręcz gwarantuje deficytowość podmiotów, szczególnie tych, które nie realizują specjalistycznych procedur.

RETROSPEKTYWNE ZARZĄDZANIE SZPITALEM

Proces zarządzania w kontekście tworzenia SOR w Szpitalu Miejskim w Zabrzu omówił Piotr Trybalski, zastępca prezesa Zarządu Głównego STOMOZ. Prelegent przybliżył historię szpitala oraz zaznaczył, że koncepcja utworzenia w nim Szpitalnego Oddziału Ratunkowego powstała już w 1999 roku. Podpisanie ostatecznej umowy po przedstawieniu gotowego projektu do akceptacji w Ministerstwie Zdrowia nastąpiło w grudniu 2000 roku, pierwszy etap budowy zakończył się w 2002 roku. Kolejna transza 225 tysięcy złotych miała nastąpić po zakończeniu prac, ale ze względu na zmianę rządu i decyzję ministra finansów szpital został pozbawiony dotacji. Jak podkreślił prelegent, dokończenie budowy udało się zrealizować w 15 miesięcy dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników, kierownictwa, a także władz miasta Zabrze, jako organu założycielskiego, przy wybitnie dobrej współpracy z generalnym wykonawcą.

WŁASNE PRAWA W POSTĘPOWANIU KARNYM

Na pytania: jak skutecznie chronić siebie w sytuacji konfrontacji z organem ścigania, jak traktować obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, czy też jak prawidłowo chronić dane osobowe – w szczególności pacjentów, odpowiedziała Agnieszka Stasińska, adwokat. Prelegentka omówiła krok po kroku proces zatrzymania, najważniejsze procedury z nim związane oraz prawa i obowiązki podejrzanego w postępowaniu karnym. Skupiła się na prawie do bycia wysłuchanym, jednocześnie podkreślając, że oskarżony może odmówić składania jakichkolwiek oświadczeń bez konieczności podania przyczyn odmowy, prawie do kontaktu z prawnikiem oraz powiadomieniu innych o swojej sytuacji. Następnie przeszła do praw i obowiązków kolejno: świadka i osoby pokrzywdzonej.

STANDARDY AKREDYTACYJNE W APTECE

Marcin Cichoń, kierownik apteki Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, omówił zagrożenia pojawiające się w przypadku niedopełnienia pewnych kryteriów związanych z akredytacją w polityce lekowej szpitala i ewentualnych problemów, które mogą z tego wynikać. Zwrócił uwagę na rolę właściwej opieki żywieniowej, która wpływa m.in. na szybsze gojenie ran, wzrost szybkości rekonwalescencji czy krótszy czas hospitalizacji, a także na prawidłową politykę przeciwbólową, która od lat podąża w kierunku tzw. „szpitala bez bólu”.

INTERDYSCYPLINARNE ZESPOŁY PROFESJONALNE

Kwestie idei zespołów terapeutycznych w opiece nad pacjentem oraz zespołów zadaniowych w organizacji ochrony zdrowia i ich wykorzystywania w podmiotach leczniczych omówił Piotr Karniej, członek Zarządu Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ. Prelegent zaznaczył, że praca z pacjentem nie jest działalnością dla „indywidualistów”, wymaga zawsze współpracy i współdziałania różnych osób. Podkreślił, że wiele szpitali w Polsce nadal działa w oparciu o bardziej tradycyjne, hierarchiczne struktury organizacyjne. Zmiana tych struktur na bardziej elastyczne, oparte na zespołach zadaniowych, wymaga czasu i zasobów. Zespoły takie natomiast pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, ponieważ każdy członek zespołu może być wykorzystany tam, gdzie jego umiejętności są najbardziej potrzebne. Na koniec Karniej przedstawił rekomendacje dla budowania zespołowej kultury organizacyjnej w ochronie zdrowia.

AKTUALNE PROBLEMY JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA I PROPOZYCJE SKUTECZNYCH ROZWIĄZAŃ

Podczas konferencji odbyły się także dwa panele eksperckie. Pierwszy z nich: „Aktualne problemy jednostek ochrony zdrowia i propozycje skutecznych rozwiązań” moderowany był przez Dariusza Rajczyka, prezesa Zarządu Głównego STOMOZ. Biorący w nim udział znani specjaliści i praktycy omówili najważniejsze problemy jednostek ochrony zdrowia i propozycje ich skutecznych rozwiązań. W panelu wzięli udział:

 • Jarosław Adamek, dyrektor handlowy Climatic,
 • Przemysław Jesionowski, prezes zarządu IC Solutions,
 • Tadeusz Książek, prezes zarządu Klaromed,
 • Grzegorz Kuciński, członek zarządu Certmed.

JAK USPRAWNIĆ FUNKCJONOWANIE SYSTEMU?

Drugi dzień konferencji rozpoczął się panelem eksperckim pt.: „Jak usprawnić funkcjonowanie systemu? Rola konsolidacji w ochronie zdrowia” moderowanym przez Piotra Karnieja, członka Zarządu Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ. Podczas dyskusji zaproponowano kierunki zmian, jakie powinny zostać wprowadzone w systemie ochrony zdrowia. W panelu uczestniczyli:

 • Piotr Derkaczew, prezes Zarządu Oddziału Lubelskiego STOMOZ,
 • Iwona Mazur, prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ,
 • Ewa Mikołajczyk, przewodnicząca Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych,
 • Bogumiła Niziołek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego woj. Świętokrzyskiego,
 • Wojciech Przybylski, przedstawiciel Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej;
 • Dariusz Rajczyk, prezes Zarządu Głównego STOMOZ,
 • Waldemar Stylo, zastępca dyrektora ds. zarządzania i finansów, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie,
 • Piotr Trybalski, zastępca prezesa Zarządu Głównego STOMOZ.

Dziękujemy za udział i zaangażowanie w dyskusje wszystkim słuchaczom, prelegentom, ekspertom i partnerom konferencji.

Materiały wideo

error: Treść jest chroniona!